top of page

תקנון אתר חוות התוכים כפר הס - לרכישת כרטיסים מראש באמצעות כרטיס אשראי

 

 

אתר האינטרנט של חברת "חוות התוכים כפר הס" הינו אתר אינטרנט המאפשר רכישת כרטיסים (להלן- "כרטיסים") לכניסה לאתר החווה בכפר הס. האתר הינו בבעלות חוות התוכים כפר הס ,(להלן: "חוות התוכים כפר הס") ומופעל על ידה.

כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "לקוח") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתרים ולכללי ההשתתפות בהם ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעל האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתרים.

"פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.

 

 

תנאי השתתפות

 

 

הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתרים, הינו אישור של חברת האשראי, אשר באמצעותה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

bottom of page